Jak działa Parlament Europejski?

Parlament Europejski reprezentuje wszystkich członków Unii Europejskiej. Jest to jednoizbowa instytucja UE, której członków parlamentu wybiera się na 5-letnią kadencję. W każdym kraju członkowskim odbywają się eurowybory, w których wybierani są ich przedstawiciele w Europarlamencie. Mandat swój sprawują w sposób niezależny!

Obrady odbywają się w Brukseli, ale oficjalną siedzibą jest Strasburg. W Brukseli mieszczą się biura europosłów i odbywają się tam komisje parlamentarne. Natomiast w Luksemburgu mieści się biblioteka, sekretariat generalny i część zaplecza technicznego.

Posłowie parlamentu tworzą frakcje polityczne, a miejsca na sali zajmują wg klucza partyjnego, a nie narodowego. Taką grupę partyjną może utworzyć nie więcej niż 25 posłów. Eurodeputowany nie może przynależeć do więcej niż jednej frakcji partyjnej. Liczba miejsc jaka przysługuje danemu krajowi, odpowiada liczbie ludności danego państwa. Zasadą jest aby liczba mandatów przyznawanych poszczególnym krajom członkowskim nie przekraczała 96 ani nie była mniejsza niż 6.

Parlament Europejski

Na czele Parlamentu Europejskiego stoi przewodniczący, który kieruje pracami Parlamentu oraz reprezentuje go na scenie międzynarodowej na całym świecie. Przewodniczący wybierany jest przez eurodeputowanych bezwzględną większością głosów. Okres na jaki jest wybierany to 2,5 roku, czyli na połowę kadencji Parlamentu Europejskiego. Głosowanie jest tajne. Kandydaturę na przewodniczącego może zgłosić 40 posłów lub grupa polityczna. Obecnym przewodniczącym PE jest niemiecki polityk Martin Schulz.

Oprócz przewodniczącego wybiera się 14 wiceprzewodniczących oraz 5 kwestorów, którzy wraz z przewodniczącym tworzą prezydium Parlamentu Europejskiego. Zadaniem prezydium jest: kierowanie wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu, odpowiadanie za preliminarz Parlamentu, kierowanie całą organizacją administracyjną i finansową oraz prowadzenie sekretariatu wraz z jego sekcjami. Kwestorzy natomiast odpowiadają za sprawy admninistracyjne i finansowe dotyczące bezpośrednio posłów, np. rozliczanie diet poselskich.

PE Strasburg

Eurodeputowani pracują w komisjach parlamentarnych w Brukseli raz lub dwa razy w miesiącu. Komisje mają określony zakres działania, analizują sprawozdania i projekty aktów prawnych oraz opinie kierowane przez Komisję Europejską i Radę. Komisje mogą tworzyć tymczasowe komisje do czasu wyjaśnienia sprawy. Parlament Europejski wspomaga Sekretariat Generalny, na czele którego stoi sekretarz generalny z siedzibą w Luksemburgu.

Kompetencje Parlamentu Europejskiego to stanowienie prawa wspólnie z Radą oraz tworzenie prawa legislacyjnego. Następną kompetencją PE jest kompetencja budżetowa, w której Parlament wraz z Radą uchwala budżet Unii Europejskiej. Parlament może kontrolować inne instytucje i do pewnego stopnia posiada uprawnienia kreacyjne, tj. może mieć wpływ na wybór składu innych organów Unii.

Podobne artykuły...